ONnYzlq5LOoOWgpmC0vX 1 ztn4d copy گوگل بارد (Google Bard) و هذیان هایش

گوگل بارد (Google Bard) و هذیان هایش

تجربه من از کار کردن با گوگل بارد (Google Bard) و مقایسه آن با چت جی پی تی(ChatGPT). زمانی که از هوش مصنوعی Bard گوگل بخواهید تصاویری تولید کند، اتفاق بسیار ابلهانه ای رخ می دهد.

گوگل بارد (Google Bard) و هذیان هایش بیشتر بخوانید »